ประวัติความเป็นมา ศูนย์การค้าตลาดมีนบุรี
     
 

 

ปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ นายสมบูรณ์ วิฑูรชาติ ได้ซื้อที่ดิน

จำนวน 62 ไร่ 37 ตารางวา จากเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

เพื่อทำตลาด โดยมีลักษณะเป็นเรือนแถวไม้ อยู่ริมฝั่ง

คลองแสนแสบ

ปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ นายเสียง วิฑูรชาติ ซึ่งเป็นบุตรของ

 นายสมบูรณ์ วิฑูรชาติ รับมรดกที่ดินผืนดังกล่าวจาก

 นายสมบูรณ์ วิฑูรชาติ และทำหน้าที่ดูแลตลาดต่อมา

 ระหว่างที่ นายเสียง ดูแลตลาดอยู่นี้ทางการได้ก่อสร้าง

ถนนพหลโยธินตัดผ่านที่แยกออก เป็น 2 ส่วน ซึ่งต่อมาได้

เปลี่ยนชื่อเป็นถนนรามอินทรา และเปลี่ยนอีกครั้งเป็น

ถนนสีหบุรานุกิจ

ปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่เรือนแถวไม้

ซึ่งเป็นร้านค้าเสียหายหมด

ปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ มีการก่อสร้างอาคารพานิชย์เป็น

คอนกรีตขึ้นทดแทนเรือนไม้เดิม

ปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ขึ้นเต็มพื้นที่

ปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จำกัด ได้ยื่นขออนุญาต

จัดสรรที่ดินทางด้าน ทิศเหนือของถนนรามอินทราเป็นตลาดสด

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๔- ๒๕๓๙ บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จำกัดได้ก่อสร้าง

อาคารพาณิชย์ริมถนน รามอินทราฝั่งทิศเหนือ

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จำกัด ได้ขายพื้นที่

บางส่วน ประมาณ 10 ไร่ ให้กับ ข.ส.ม.ก. เพื่อทำอู่รถประจำทาง

 

 
 

 

 

   

ศูนย์การค้าตลาดสดมีนบุรี บริหารงานโดย บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จำกัด โทร.02-5171313 witoonholding@gmail.com