ภาพรวมและข้อมูลทั่วไป ศูนย์การค้าตลาดมีนบุรี
       
 

ตลาดมีนบุรี1 และ ศูนย์การค้าตลาดมีนบุรี2

                เป็นตลาดเก่า  เป็นตลาดแห่งแรกและแห่งเดียวในกรุงเทพมหานคร ที่รวบรวมตลาดทุกประเภท

และสินค้าทุกชนิดไว้บนพื้นที่เดียวกัน คือ ตลาดสด ตลาดค้าส่งและค้าปลีก ตลาดคลองถม เชียงกง อาคาร

พาณิชย์ และระบบคมนาคมขนส่งมวลชนที่คล่องตัว  สะดวกสบาย  ตลาดสะอาด   สิ่งแวดล้อมดี  ผู้คนมี

ความสุข  คุณภาพชีวิตที่ดี   เมื่อเข้ามาเที่ยวชมและเลือกบริโภคอาหารถูกปาก  หาซื้อสินค้าที่ถูกใจใช้บริการ

ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ  ในราคาที่เหมาะสม  แบบครบวงจร  ศูนย์การค้าตลาดมีนบุรี ตั้งอยู่สองฝั่งถนน

สีหบุรานุกิจ บนพื้นที่รวมทั้ง 2 ตลาด ประมาณ 40 ไร่  ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจด้านตะวันออกของ

กรุงเทพมหานครบนพื้นที่อันกว้าง ตลาดมีนบุรี จึงแยกเป็นสองตลาด ดังนี้

            

    1.ตลาดมีนบุรี 1  เป็นตลาดที่พัฒนาต่อจากตลาดเก่าที่มีการค้าขายริมฝั่ง คลองแสนแสบ คลองสามวา

และคลองสองต้นนุ่นปัจจุบันคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เนื่องจาก

เป็นตลาดที่ตั้งมากว่า 60 ปี  บนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่  จึงมีสินค้าพื้นบ้านมาขายหลายชนิด เช่น  ผักลิ้นฟ้า 

ผักบัง  ปลาช่อนนา  กบ  ปลาหมอนา  เป็นต้น   และสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งท่านที่ประกอบ

เกษตรกรรม และ พาณิชยกรรม ถือเป็น ตลาดค้าส่ง และ ตลาดค้าปลีก ที่ใหญ่เป็นระดับต้น ๆของประเทศ

เริ่มส่งสินค้าซื้อขายตั้งแต่เวลา  ตีสอง  ถึงประมาณ บ่ายสองโมง ทุกวัน ถือเป็นตลาดที่ไม่เคยหลับ  และเป็น

ตลาดเดียวที่ยังคงอนุรักษ์ ความเป็นตลาดวิถีชีวิตไทยให้คงอยู่คู่กรุงเทพมหานคร 

           

           2.ศูนย์การค้าตลาดมีนบุรี 2  เป็นตลาดที่มีความโดดเด่นในด้าน สินค้า  อาหาร  บริการทุกประเภท

และอาคารพาณิชย์ บนพื้นที่ประมาณ 30 ไร่  จัดแบ่งโซนสินค้า ได้แก่ ตลาดสด โชห่วย  ศูนย์อาหาร

ตลาดนัด ตลาดนัด ตลาดเปิดท้าย ตลาดคลองถม เชียงกง มีนแสคว ศูนย์ไอทีมีนบุรี เป็นสัดส่วนๆ ได้ อย่าง

ลงตัวและเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสบาย  ต่อการเที่ยวชม  เลือกซื้อสินค้าถูกใจมากมายหรือเลือกบริโภค

อาหารถูกปาก  สดๆ  ใหม่ๆ สะอาดและปลอดภัย

 

นอกจากนี้ ตลาดมีนบุรี ยังเป็นชุมทางขนส่งมวลชนทุกประเภท หลายเส้นทาง  ได้แก่  รถเมล์สาย

ต่างๆ มากกว่า 10  สาย  บนพื้นที่ 10 ไร่ ของ ขสมก.  ท่ารถตู้ปรับอากาศร่วมบริการ ขสมก. มากกว่า 8 สาย 

ท่ารถสองแถว  จำนวน  5 สาย  และวินรถจักรยานยนต์ 3 จุดบริการ

 

                ด้านความสะอาด ทั้ง 2 ตลาด จัดให้มีการล้างตลาดด้วยน้ำหมักชีวภาพ จัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูล

ตามหลักสุขาภิบาล ตรวจคุณภาพสินค้า ติดป้ายแสดงราคาสินค้า รวมทั้งสร้างระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย

ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด

 

            ด้านความปลอดภัย เรามีเจ้าหน้าที่ รปภ. กว่า 30 นาย ตลอด 24 ชั่งโมง และระบบกล่อง cctv กว่า

100 ตัว ติดตั้งไว้เพื่อคอยสอดส่งดูแลความปลอดภัย ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สิน ของทั้งผู้ค้าและผู้มาจับจ่าย

 

ศูนย์การค้าตลาดมีนบุรี จึงเป็นชุมชนการค้า ที่ผู้บริโภคมากมายนิยมมาจับจ่ายและใช้บริการที่จำเป็น

ต่อการดำรงชีวิต และยังเป็นแหล่งค้าขายที่ พ่อค้า แม่ค้า สามารถประสบผลสำเร็จ และ เติบโตได้อย่างยั้งยืน

 
 

ศูนย์การค้าตลาดสดมีนบุรี บริหารงานโดย บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จำกัด โทร.02-5171313 witoonholding@gmail.com